Firmy

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw na etapie postępowania egzekucyjnego, a więc po uzyskaniu przez Klienta tytułu wykonawczego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu egzekucji, w szczególności z nieruchomości dłużników.

Prowadzimy również sprawy w postępowaniu zabezpieczającym.

Kancelaria oferuje pomoc w postępowaniach administracyjnych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw m.in. przed Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Nadzoru Budowlanego, Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami administracji architektoniczno – budowlanej.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie procesów inwestycyjnych. Prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy inwestycyjne mające na celu zabezpieczenie projektów m.in. typu joint venture.

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę podmiotów zajmujących się sprzedażą i dystrybucją. Posiadamy doświadczenie przy sprzedaży towarów na rynki Unii Europejskiej oraz rynki wschodnie (m.in. Rosja, Ukraina, Mołdawia, Algieria, Chiny).

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie objętym Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i Ustawą o ochronie konkurencji i konsumenta. Opiniujemy i sporządzamy umowy pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie opracowania kompleksowych rozwiązań w zabezpieczeniu know-how. Oferujemy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, również w internecie. Reprezentujemy Klientów w sporach, zarówno na etapie przedsądowym i sądowym, wynikających z naruszeń praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych, współpracując w tym zakresie z Rzecznikiem Patentowym.

Kancelaria doradza w procesie tworzenia dokumentacji wymaganej przez Prawo zamówień publicznych. Wspomagamy tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), doradzamy przy formułowaniu odpowiedzi na pytania oferentów. W praktyce reprezentujemy też klientów na etapie wykonywania i rozliczenia zawartej umowy.

Kancelaria przeprowadza audyty zasad przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO. Analizujemy ryzyka, sporządzamy stosowne procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych.